Algemene leden Jaarvergadering Erica’86 14 september 2018

Hierbij nodigt het bestuur van Erica’86 de leden uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 14 september 2018,  20:00 uur bij te wonen. Wij rekenen op jullie komst.

 Agenda

1)     Opening

2)    Notulen voorgaande vergadering

3)    Jaarverslag secretaris

4)    Jaarverslag penningmeester

5)    Ingekomen stukken

6)      Mededelingen van het bestuur

a)            aftredend en niet herkiesbaar:

  • Wim Tempelman
  • Robert Kuipers
  • Albert Pol

b)           voorgedragen door het bestuur en kiesbaar:

  • Niek Saaltink

7)  Verslag kascontrole door Niek Saaltink en Anke Wietses.

8)   Contributie 2017/2018

9).  Begroting sezoen 2018/2019

10)   Pauze

    11)   Verkiezing kascontrole

  a)   Niek Saaltink treedt af.

 13)   Rondvraag

14)    Sluiting

 

Facebook